CA Constanta. Acţiune oblică. Condiţii legale de exercitare. Calitatea procesual activă.

By | august 8, 2007

Acţiunea oblică este mai mult decât un mijloc de conservare; ea este un act care pregăteşte executarea, iar reclamantul trebuie să facă dovada că are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, condiţie pe care reclamantul nu o indeplineşte in raport cu pârâtul.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa, sub nr. 10806/2004, reclamanta J.S. în contradictoriu cu pârâţii M.S. şi F.C., a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate că a intervenit restituirea împrumutului acordat de către pârâtul M.S. lui F.C. prin contractul de împrumut cu garanţie imobiliară autentificat sub nr. 1201/12.11.2002 la BNP D.R. şi, pe cale de consecinţă şi, încetarea garanţiei imobiliare – ipoteca -  constituită în cuprinsul contractului de împrumut ce poartă asupra imobilului situat în Constanţa, Aleea F. nr. 5.

În motivare, reclamanta a arătat că pârâţii au încheiat la data de 12.11.2002 contractul de împrumut de bani cu garanţie imobiliară autentificat sub nr. 1201/12.11.2002 la BNP D.R.L. prin care M.S. i-a împrumutat lui F.C. suma de 10.000 USD, acesta din urmă garantând restituirea împrumutului prin instituirea unei ipoteci în favoarea primului.

La data de 14.12.2002 pârâtul F.C. a restituit împrumutul către M.S., însă faptul plăţii nu a fost consemnat în cuprinsul unui înscris pentru că la acea oră nu mai funcţionau notariatele.

Ulterior, reclamanta a dobândit de la pârâtul F.C. imobilul asupra căruia s-a instituit ipoteca pentru garantarea împrumutului, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 702/2003 la BNP C.N.

În aceste condiţii, apreciază reclamanta că se impune admiterea acţiunii aceasta fiind singura şi adevărata proprietară a imobilului amintit.

Legal citat, pârâtul F.C. a formulat întâmpinare solicitând instanţei admiterea acţiunii reclamantei, arătând că, împrumutul a fost restituit în realitate, chiar dacă nu s-a consemnat în scris această împrejurare.

Prin sentinţa civilă nr. 2021/6.03.2006 a Judecătoriei Constanţa s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei J.S. Acţiunea fiind respinsă ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală.

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut că are calitate procesual activă numai persoana care pretinde că i-a fost încălcat un drept sau un interes legitim ce se poate realiza pe calea justiţiei, ori în cauză reclamanta nu poate justifica existenţa niciuneia din cele două ipoteze anterior descrise.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal a declarat apel reclamanta J.S. care a criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Prin decizia civilă nr. 728/16.10.2006 Tribunalul Constanţa a admis apelul reclamantei şi a desfiinţat sentinţa apelată trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de apel a reţinut în esenţă că, admiţând excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei, prima instanţă nu a ţinut seama de împrejurarea că reclamanta a susţinut că împrumutul a fost restituit de F.C. din veniturile obţinute în perioada convieţuirii cu reclamanta, aspect ce se impune a fi verificat cu ocazia soluţionării pe fond a cauzei.

Împotriva acestei decizii, în termen legal a declarat recurs pârâtul M.S. care a criticat-o pentru nelegalitate, conform art. 304 pct. 7, 8 şi 9 C.proc.civ., pentru următoarele motive:

1. Instanţa de apel a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, în sensul că în mod eronat a apreciat că reclamanta poate afirma vreun drept născut din contractul de împrumut cu inscripţie ipotecară încheiat între pârâţii M.S. şi F.C., în condiţiile în care afirmaţiile reclamantei referitoare la achitarea împrumutului din fonduri comune, nu sunt relevante în cauză şi nu îi atribuie acesteia aparenţa vreunui drept în raport cu creditorul ipotecar M.S.

2. Reclamanta J.S. nu a fost parte în contractul de împrumut cu inscripţie ipotecară astfel că, potrivit principiului relativităţii efectelor actului juridic civil, consacrat de art. 973 C.civ., efectele contractului de  împrumut s-au produs exclusiv în persoana şi în patrimoniul părţilor contractante, reclamanta fiind terţ faţă de acest act juridic, iar împrejurarea că reclamanta a contribuit cu bani la stingerea obligaţiei lui F.C., vizează exclusiv raporturile dintre aceştia şi ar fi putut fi verificate de instanţă, eventual într-o acţiune în evicţiune personală promovată împotriva lui F.C.

Prin întâmpinare, intimata reclamantă a solicitat respingerea recursului motivat de faptul că justifică în prezenta cerere calitate procesual activă.

În calitate de concubină a debitorului F.C. a contribuit cu bani la stingerea împrumutului contractat de acesta, iar ulterior a devenit proprietara bunului ce a făcut obiectul ipotecii, imobil ce a fost adjudecat în cadrul procedurii executării silite de pârâtul M.S.

Analizând legalitatea hotărârii recurate în raport cu criticile pârâtului se constată că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Prin acţiunea dedusă judecăţii de reclamanta J.S., s-a solicitat să se constate că a intervenit stingerea împrumutului în valoare de 10.000 USD contractat de concubinul său F.C. cu pârâtul M.S. şi că, urmare stingerii obligaţiei prin plată, a încetat şi garanţia ipotecară instituită asupra imobilului proprietatea debitorului.

Calitatea procesual activă presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecăţii.

Reclamantul fiind cel care porneşte procesul, trebuie să justifice atât calitatea procesual activă cât şi cea pasivă, prin indicarea obiectului cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se îmtemeiază pretenţia sa.

Raportul contractual în legătură cu care reclamanta J.S. solicită să se constate că s-a stins prin plată îşi are izvorul în contractul de împrumut cu inscripţie ipotecară autentificat sub nr. 1201/2002 BNP D.R.L. încheiat între pârâţii M.S. şi F.C., concubinul reclamantei.

Conform disp. art. 973 C.civ. „ Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, iar reclamantul este un terţ în raport cu acest contract” efectele încheierii contractului de împrumut s-au produs exclusiv în persoana şi patrimoniul celor doi pârâţi, iar reclamanta nu a fost vătămată prin încheierea acestui act juridic.

Codul civil reglementează numai două situaţii în care un terţ poate formula acţiune directă în justiţie împotriva unei persoane cu care nu se află într-un raport contractual şi anume în cazurile reglementate de art. 1488 C.civ. (antrepriza) şi art. 1542  alin.(2) C.civ. (mandatul), texte legale ce nu sunt incidente în cauză.

Împrejurarea că reclamanta, în calitate de concubină a debitorului F.C. a contribuit la plata sumei împrumutate prin contractul autentificat sub nr. 1201/2002 BNP D.R.L. nu este de natură să îi confere acesteia calitatea de parte în contractul de împrumut şi nici posibilitatea formulării unei acţiuni directe împotriva creditorului, putând să îşi valorifice aceste drepturi numai în raport cu pârâtul F.C.

Se reţine că în cauză nu sunt întrunite nici condiţiile impuse de art. 974 C.civ. pentru promovarea unei acţiuni oblice, deşi imobilul ce a făcut obiectul garanţiei ipotecare, a fost înstrăinat reclamantei, iar în urma executării silite a contractului de împrumut nr. 1201/2002 imobilul a fost adjudecat de recurentul pârât.

Conform disp. art. 974 C.civ. creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor, cu excepţia celor strict personale.

Pentru exercitarea acestei acţiuni este necesară întrunirea mai multor condiţii şi anume:

- creditorul trebuie să aibă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă;

- debitorul să fie inactiv;

- creditorul trebuie să facă dovada unui interes serios şi legitim pentru a exercita drepturile şi acţiunile debitorului.

În cauză se reţine că, deşi reclamanta în urma adjudecării de către creditorul ipotecar a imobilului în litigiu devenit prin cumpărare proprietatea reclamantei, a fost evinsă în totalitate şi este îndreptăţită să formuleze împotriva pârâtului F.C. o acţiune în garanţie pentru evicţiune, nu a făcut dovada existenţei unei asemenea acţiuni pe rolul instanţei judecătoreşti; existenţa unei asemenea acţiuni ar fi legitimat-o procesual pe reclamantă în formularea unei acţiuni oblice pentru constatarea stingerii împrumutului ipotecar contractat de vânzătorul F.C.

În literatura juridică s-a susţinut că acţiunea oblică este mai mult decât un mijloc de conservare; ea este un act care pregăteşte executarea, iar reclamantul trebuie să facă dovada că are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, condiţie pe care reclamanta nu o îndeplineşte în prezenta cauză, în raport cu pârâtul debitor F.C.

Faţă de aceste considerente se constată că instanţa de apel a dat o eronată dezlegare excepţiei lipsei calităţii procesual active a reclamantei în cauza dedusă judecăţii, motiv pentru care urmează a fi admis recursul pârâtului memet Şucuran; modifică în tot decizia recurată în sensul că respinge apelul reclamantei şi menţine ca legală şi temeinică hotărârea primei instanţe.

Decizia civilă nr. 97/C/14.02.2007


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273