CA Constanta. Carte funciară. Efectuarea inscripţiei ipotecare dispusă in condiţiile art. 150 alin. 6 din OG nr. 92/2003 republicată. Condiţii.

By | august 8, 2007

Sechestrul aplicat asupra unui imobil in condiţiile art. 150 alin. 6 din OG nr. 92/2003 republicată constituie o ipotecă legală, inscrierea ei in cartea funciară realizându-se din oficiu, in condiţiile art. 55 alin. 4 din Legea nr. 7/1996.

Prin sentinţa civilă nr. 7766/7.09.2005 Judecătoria Constanţa a respins ca nefondată plângerea formulată de reclamanta A.F.P. Constanţa în contradictoriu cu pârâta O.C.P.I. Constanţa.

Prin plângerea formulată împotriva încheierii nr. 3668/2005 prin care s-a admis efectuarea inscripţiei ipotecare cu privire la imobilul din str. Z. nr. 77, compus din 300 mp teren şi construcţie cu 3 camere şi dependinţe, reclamanta a susţinut ca înscrierea ipotecară să privească întreaga construcţie descrisă în procesul-verbal de recepţie parţială nr. 166/25.02.2000. În consecinţă, a solicitat rectificarea încheierii potrivit art. 52 din Legea nr. 7/1996 modificată.

Prima instanţă a reţinut în considerente că, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6609/16.04.1991 numiţii M.C. şi M.M. au dobândit în proprietate imobilul situat în str. Z. nr. 77, compus din 4 camere cu dependinţe şi 300 mp teren.

În Cartea Funciară nr. 21449 a fost înscris dreptul de proprietate, prin încheierea nr. 10200/10.10.2001 a BCF din cadrul Judecătoriei Constanţa.

Prin procesul-verbal de recepţie parţială nr. 166/16.06.1997 s-a executat demisol şi parter, rămânând de executat etaj 1+2+3.

Conform procesului-verbal nr. 74012/18.02.2005 s-a instituit de către ANAF-DGFP sechestru asupea clădirii în suprafaţă desfăşurată de 144 mp + 216 mp demisol + parter + trei nivele aflate în construcţie neterminate şi teren în suprafaţă de 300 mp.

Notarea sechestrului în cartea funciară se face în baza art. 28 alin. 4 din Legea 7/1996 modificată şi a art. 44, 84 şi 85 din regulament, asupra imobilului descris în cartea funciară, respectiv aşa cum proprietarul şi-a intabulat dreptul de proprietate în baza actului prin care s-a constituit respectivul drept.

Întrucât proprietarul nu a solicitat modificarea, rectificarea sau completarea menţiunilor din cartea funciară, registrul de carte funciară nu poate nota măsura de indisponibilizare asupra altei construcţii decât cea descrisă în Partea I, respectiv: „ teren şi construcţie 3 camere, hol, baie , bucătărie, birou”.

Împotriva acestei hotărâri, reclamanta a declarat în termen legal apel, susţinând că imobilul sechestrat are în componenţa sa 3 etaje, fapt rezultat atât din procesul-verbal de recepţie parţială nr. 166/25.02.2000, cât şi din procesul verbal de sechestru, ambele semnate de debitor fără obiecţiuni.

Prin decizia civilă nr. 780/30.10.2006 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondat apelul formulat de A.F.P. Constanţa.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de apel a reţinut în esenţă că, imobilul întabulat se compune din teren în suprafaţă de 300 mp şi construcţie cu 3 camere şi dependinţe, fiind fără relevanţă modificarea ulterioară a suprafeţei construite cât timp construcţia nouă nu a fost întabulată de proprietarul debitor.

Împotriva acestei decizii, în termen legal a declarat recurs A.F.P. Constanţa care a criticat-o pentru nelegalitate conform art. 304 pct. 9 C.pr.civ.

Recurenta a susţinut că instanţele de fond şi de apel au făcut o apreciere greşită a dispoziţiilor Legii nr. 7/1996, ea putând solicita, conform art. 49 alin.(8) din Legea nr.7/1996, în numele şi în folosul debitorului său înscrierea unui drept tabular sau radierea  unei sarcini.

Ca atare, înscrierea dreptului de proprietate asupra întregului imobil, astfel cum este descris în actul de sechestru urmează a fi făcută de recurentă, în calitate de creditor, urmând ca notarea sechestrului să se facă în consecinţă.

Analizând legalitate hotărârii recurate în raport cu criticile petentei se constată că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Petenta A.F.P. Constanţa a solicitat în conformitate cu dispoziţiile art. 149 alin.(8) din OG 92/2003 şi ale art. 149 alin.(6) din acelaşi act normativ, înscrierea inscripţiei ipotecare asupra imobilului ce a făcut obiectul procesului verbal de sechestru încheiat la 18.02.2005, proprietatea debitorului M.C., situat în Constanţa, str. Z. nr. 77, compus din teren 300 mp şi clădire, demisol + parte + 3 etaje în suprafaţă construită de 144 mp + 216 mp.

OCPI Constanţa a efectuat inscripţia ipotecară asupra imobilului compus din 300 mp teren şi construcţie cu 3 camere şi dependinţe, motivat de faptul că acest imobil este întabulat în cartea funciară.

Conform dispoziţiilor art. 150 alin.(6) din OG nr. 92/2003 republicată (fost art. 149 alin.(6)) „Sechestrul aplicat în temeiul art. 150 alin. (5) constituie inscripţie ipotecară”.

Prin procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile încheiat la 18.02.2005 s-a dispus sechestrarea imobilului proprietatea debitorului M.C. compus din 300 mp teren şi construcţie D+P+3E, din care erau executate la momentul sechestrului numai demisolul şi parterul, rămânând de executat etajele 1+2+3.

Ipoteca instituită conform art, 150 alin.(6) din OG nr. 92/2003 republicată constituie o ipotecă legală. Ipoteca se înscrie ca o sarcină a proprietăţii şi ca un drept real de garanţie al creditorului ipotecar (art. 19 alin. 1 pct. c lit. a din Legea 7/1996, art. 109-110, 114-117 din Regulament, art. 3 alin. 17-18 din Instrucţiuni).

În Instrucţiuni se menţionează că pentru înscrierea ipotecii este necesar ca pe lângă cererea de înscriere, dovada achitării taxelor de timbru şi a titlului juridic care justifică garanţia ipotecară, astfel cum sunt reglementate de art. 110 din Regulament, să se deschidă mai întâi cartea funciară cu caracter nedefinitiv a imobilului, în care se înscriu apoi şi dreptul de ipotecă (art. 3 alin.18).

Art. 55 alin. 2 din Legea 7/1996 reglementează şi înscrierea ipotecii asupra unui imobil viitor.

În speţă, petenta a făcut dovada încheierii procesului verbal de sechestru asupra unui imobil proprietatea debitorului M.C., imobil compus din 300 mp teren şi construcţie D+P+3 Etaje, din care numai demisolul şi parterul erau executate la data sechestrului, restul construcţiei urmând a fi realizat în viitor.

Acest proces-verbal de sechestru are valoarea unei ipoteci legale, impunându-se realizarea inscripţiei ipotecare asupra întregii construcţii, iar nu numai a unei părţi din construcţie – parter – ce fusese întabulat în CF în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 6609/16.04.1991.

Art. 55 alin.(4) din Legea nr. 7/1996 prevede că „În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipotecă legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţă, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care părţile renunţă în mod expres la acest beneficiu”.

Faţă de dispoziţiile legale mai sus invocate şi având în vedere probele administrate în cauză, urmează a se admite recursul petentei şi în baza art. 312 C.proc.civilă, se va modifica în tot decizia recurată în sensul admiterii apelului. Schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că admite plângerea şi desfiinţează încheierea nr. 3668/2005 a OCPI, în parte, în sensul că dispune efectuarea inscripţiei ipotecare conform procesulu-verbal de sechestru nr. 74012/18.02.2005 întocmit de A.F.P. Constanţa asupra întregii construcţiie D + P + 3 E, proprietatea debitorului M.C.

Menţine restul dispoziţiilor încheierii.

Decizia civilă nr. 177/C/21.03.2007


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273