CA Constanta. Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară artificială. Momentul dobândirii dreptului de proprietate.

By | august 8, 2007

Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune imobiliară artificială. Momentul dobândirii dreptului de proprietate. Dreptul chiriaşului la despăgubiri pentru construcţiile şi îmbunătăţirile realizate pe terenul supus restituirii. Termenul general de prescripţie s-a născut la data exercitării dreptului de accesiune al proprietarului terenului, prin promovarea acţiunii în evacuare.

Reclamanţii D.N. şi D.E. au chemat în judecată pe pârâţii H.G. şi H.E., pentru ca în contradictoriu cu aceştia şi prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea acestora la plata sumei de 500.000.000 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcţii şi reparaţii la imobilul casă de locuit din Târgovişte, str.C.B. nr.19.

Pârâţii au formulat cerere reconvenţională prin care solicită reclamanţilor obligarea acestora la plata despăgubirilor reprezentând îmbunătăţiri aduse imobilului şi instituirea unui drept de retenţie.

Prin Sentinţa civilă nr.123/16.01.2004 a Judecătoriei Târgovişte – dosar civil nr.3238/2003, s-a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de pârâţii reclamanţi, respingându-se aceasta ca fiind prescrisă.

S-a respins ca nedovedită cererea reconvenţională.

Pronunţând această hotărâre instanţa de fond a reţinut faptul că, reclamanţii nu au indicat perioada pentru care solicită îmbunătăţirile la imobilul din Târgovişte.

În conformitate cu art.1, 3, 8 al.2 şi art.16 al.5 din Decretul nr.167/1958, s-a constatat întemeiată excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. În privinţa cererii reconvenţionale formulată de pârâtul Herbei, s-a reţinut faptul că este nedovedită, întrucât nu s-a demonstrat existenţa unui contract pentru chirie şi nici nu s-a depus vreo cerere de închiriere.

Tribunalul Constanţa prin Decizia civilă nr.417/31 mai 2006 a respins ca nefondate apelurile declarate de D.N. şi D.E., precum şi de H.G. şi H.E., considerând hotărârea instanţei de fond legală şi temeinică.

Împotriva Deciziei civile nr.417/2006 a Tribunalului Constanţa, în termen legal au declarat recurs H.G. şi H.E. şi D.N. şi D.E.

1. În motivele de recurs formulate de H.G. şi E., recurenţii expun în esenţă situaţia de fapt care a generat litigiul dintre părţi, făcând referire la diferite acte existente în dosar: factura nr.053104/08.10.2003, depoziţii de martor, Sentinţa civilă nr.376/05 februarie 2003 a Judecătoriei Târgovişte, adresa nr.2835/2000, etc.

S-a mai susţinut că, în cauza de faţă nu sunt aplicabile disp.art.7 – 12 din OUG nr.40/1999, cum greşit a reţinut în hotărâre. Executarea contractului de închiriere a încetat la 19 octombrie 1993, când hotărârea de restituire a imobilului respectiv a rămas definitivă, deci înainte de aparţia Legii nr.17/1994. Obiectul acţiunii îl reprezintă pretenţiile solicitate de părţi, în nici un caz nu ne găsim în cadrul unei acţiuni în evacuare. Greşit nu s-au acordat cheltuielile de judecată la fond.

2. În motivele de recurs formulate de D.N. şi D.E., recurenţii arată că Judecătoria Târgovişte a confundat problema temeiniciei acţiunii cu problema prescripţiei dreptului la acţiune. În loc să respingă excepţia prescripţiei dreptului la acţiune şi să judece cauza pe fond, s-a respins acţiunea ca fiind prescrisă. Motivarea deciziei Tribunalului Constanţa este deficitară, mai ales că o serie de aspecte în legătură cu situaţia de fapt au fost greşit reţinute de instanţa de apel.

Îmbogăţirea fără just temei s-a făcut de către pârâţi, iar diminuarea patrimoniului nu s-a produs efectiv pentru părţi.

Tot recurenţii mai pun problema interesului în formularea  acţiunii, în a solicita îmbunătăţiri, atâta timp cât profitau recurenţii, întrucât ei locuiau în casă.

Examinând criticile formulate, Curtea reţine următoarele:

Analizând criticile recurenţilor D.N. şi E., se constată că recursul este fondat pentru următoarele considerente:

Reclamanţii au dedus judecăţii o cerere ce avea ca obiect plata unor despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea unor lucrări de construcţii şi reparaţii efectuate în perioada derulării raportului de locaţiune, la imobilul din Târgovişte, str. C.B. nr.19, restituit prin sentinţa civilă nr.1296 din 02.02.1993 pronunţată de Judecătoria Târgovişte, foştilor proprietari pârâţii H.G. şi H.E.

Soluţionarea cererii reclamanţilor prin admiterea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune este greşită.

Deşi, în mod tradiţional s-a considerat că, proprietarul imobilului dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra extinderilor şi îmbunătăţirilor aduse bunului de către un terţ, conform art.494 Cod civil, în literatura juridică s-a arătat că trebuie să se facă distincţie între momentul naşterii dreptului de accesiune şi momentul dobândirii dreptului de proprietate pur şi simplu asupra lucrărilor de către proprietarul imobilului.

Dacă dreptul de accesiune se naşte pe măsura încorporării materialelor în teren, dreptul de proprietate pur şi simplu asupra lucrărilor este dobândit de proprietarul imobilului numai în momentul exercitării dreptului de accesiune.

Cât priveşte exercitarea dreptului de accesiune, actul unilateral de voinţă al proprietarului imobilului poate să îmbrace mai multe forme, una dintre acestea fiind introducerea unei acţiuni în evacuare, o notificare prin intermediul executorului judecătoresc sau o acţiune în revendicare.

În cauză, exercitarea dreptului de accesiune de către proprietarii H.G. şi E., s-a manifestat sub forma promovării acţiunii în evacuare a chiriaşilor D.N. şi E.

Prima acţiune în evacuare promovată în anul 1994 şi care a format obiectul dosarului civil nr.5210/1994 al Judecătoriei Târgovişte a fost perimată, situaţie care nu a determinat întreruperea cursului prescripţiei dreptului la acţiune al reclamanţilor cu privire la îmbunătăţirile şi extinderile efectuate la imobilul proprietatea pârâţilor, conform art.16 al.2  din Decretul nr.167/1958.

Pârâţii au fost evacuaţi în urma promovării unei noi acţiuni, înregistrată în octombrie 2002 la Judecătoria Târgovişte, dată de la care a început să curgă şi termenul general de prescripţie de 3 ani.

Acţiunea reclamanţilor D.N. şi E. de restituire a contravalorii lucrărilor de extindere şi îmbunătăţiri a locuinţei, a fost înregistrată la 25 iunie 2003 pe rolul Judecătoriei Târgovişte, situaţie în care se constată că a fost respectat termenul de prescripţie a dreptului la acţiune, admiterea excepţiei fiind din acest motiv nelegală.

Conform art.312 Cod pr.civilă, constatându-se că prima instanţă a soluţionat greşit litigiul pe excepţie, fără a intra în cercetarea fondului cererii principale, se va casa decizia şi sentinţa, cauza fiind trimisă spre rejudecare Judecătoriei Constanţa, instanţă devenită competentă în urma admiterii cererii de strămutare a litigiului.

În ceea ce priveşte recursul pârâţilor H., Curtea reţine că aceştia au criticat hotărârile instanţelor de fond şi de apel sub aspectul respingerii ca nefondate a cererilor ce vizau contravaloarea lipsei de folosinţă; prejudiciul cauzat de chiriaşi prin neplata datoriilor către furnizorul de energie electrică, cât şi a cheltuielilor de judecată efectuate în fazele procesuale anterioare.

Întrucât acest drept de creanţă se află în strânsă legătură cu pretenţiile reclamanţilor, derivând din locaţiunea aceluiaşi imobil şi cum acţiunea principală nu a fost soluţionată în fond, pentru o abordare unitară a drepturilor reciproce ale părţilor, se impune casarea hotărârii cu trimitere spre rejudecare Judecătoriei Constanţa şi în ceea ce priveşte recursul pârâţilor H.G. şi E.

În rejudecare, instanţa va avea în vedere efectele hotărârii judecătoreşti de sistare a lucrărilor – sentinţa civilă nr.6971/18.11.1991 pronunţată de Judecătoria Târgovişte, cât şi efectele neperfectării unui contract de închiriere cu proprietarul, faţă de dispoziţiile art.9-11 din OUG nr.40/1999.

Decizia civilă nr. 10/10.01.2007


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273