Standardul Jurindex

By | martie 29, 2009

Începutul anului 2009 a adus în România noutatea consacrării principiului accesului liber, general și gratuit la hotărârile judecătorești promovat de JURINDEX.

Principiul JURINDEX (accesul liber, general și gratuit la hotărârile judecătorești) – cetățenii au dreptul sa cunoască orice hotărâre judecătorească pronunțată de instanțele din România, indiferent de gradul lor, iar autoritățile au obligația să garanteze exercitarea acestui drept prin publicarea în mod gratuit și integral a tuturor hotărârilor judecătorești pronunțate, în forma lor originală, fără vreo altă intervenție decât eliminarea datelor cu caracter personal.

Accesul gratuit la jurisprudență. Modele și tipologii.

În mod uzual, accesul la jurisprudența instanțelor se face în România prin intermediul publicațiilor scrise sau electronice comerciale.  Începând cu anul 2005 s-a impus tot mai mult, ca alternativă, ideea deschiderii accesului publicului, prin intermediul paginilor de internet, la hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe.

Înalta Curte de Casație și Justiție publică constant pe propria sa pagina de internet textul aproape complet al unei părți importante din hotărârile pronunțate. Hotărârile sunt prelucrate de catre Serviciul legislaţie, studii şi documentare, conțin doar considerentele și dispozitivul, iar eliminarea datelor cu caracter personal și a datelor de identificare ale părților se face manual. Până la data de 31.12.2008, la adresa www.scj.ro/jurisprudenta.aspx fuseseră publicate în aceasta modalitate un numar de 42.313 hotărâri judecătorești pronunțate de ICCJ în perioada 2003-2009. În acest interval ICCJ a pronunțat în total peste 200.000 de hotărâri judecatorești, ceea ce reprezintă un procent de peste 21% de hotărări publicate din numarul total. Modelul utilizat de ICCJ este greu aplicabil celorlalte instanțe, presupunând echipe numeroase de documentare și prelucrarea manuală a unui numar imens de hotărâri judecătorești.

La data de 15 august 2005 a fost lansat portalul instanțelor de judecată care, printre altele, a dezvoltat și o secțiune destinată publicării jurisprudenței relevante a instanțelor judecătorești. Portalul deservește toate instanțele din România, cu excepția ICCJ. De data aceasta s-a optat pentru publicarea unor scurte rezumate ale hotărârilor judecătorești și doar a acelora considerate “relevante”. Prelucrarea sub forma de “pastilă” a fiecărei hotărari ce urmează să fie publicată pe portal se face manual, fiind o obligație administrativă a fiecărui judecător, după care acestea sunt încărcate în platforma centrală de catre Biroul de informatică al fiecărei instanțe.

La data de 19.03.2009 pe pagina web  dedicată a portalului instanțelor se găseau un numar total de 9.559 de hotărâri pronunțate în perioada 2004-2009 de toate instanțele judecătorești din țară. Numai în perioada 2005-2008, potrivit datelor statistice, în România s-au pronunțat peste 6.000.000 de hotărâri judecătorești, ceea ce înseamna o rata de acces la hotărârile judecătorești de 0,15%.

“Modelul Vrancea”

Tribunalul Vrancea a lansat la data de 10 noiembrie 2008 serviciul JURINDEX (index de jurisprudență), prima aplicație din România care permite publicarea integrală a jurisprudenței unei instanțe, într-o formă compatibilă cu Legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal. În cadrul Tribunalul Vrancea, prin mijloace proprii, fără finanțare, s-a reușit dezvoltarea unui anonimizator automatizat (Hotmod), care asigură prelucrarea hotărârilor judecătorești, fără a fi nevoie de dizlocarea unui personal numeros. Pe site-ul www.jurisprudenta.org au fost publicate toate hotarârile judecătoresti pronunțate de Tribunalul Vrancea în perioada 2006-2008, complet anonimizate, prin eliminarea atât a numelor judecătorilor și părților, cât și a datelor cu caracter personal, inclusiv a datelor de stare civilă. La data lansarii serviciului, pe site au fost publicate 12.038 sentințe și decizii, reprezentând totalitatea hotărârilor judecătorești pronunțate de Tribunalul Vrancea între 2006 și 2008.

Standardele promovate de serviciul Jurindex se referă pe de o parte la hotărârile judecătorești care urmează să fie facute publice, iar pe de alta parte la forma acestora.

1. Accesul la hotărârile judecătorești trebuie să fie integral, fără să fie limitat de instituirea unor criterii subiective de selectare a lor.

Hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele de judecată reprezinta documente de interes public prin excelență, caracterul public al activitatii de soluționare a litigiilor de catre instanțe având o importanță majoră pentru funcționarea corectă a statului de drept. Mai mult, punerea la dispoziția publicului a tuturor documentelor produse de sistemul judiciar în exercitarea procesului de înfăptuire a justiției reprezintă un instrument fundamental pentru dezvoltarea dreptului la informare, care este un principiu de baza al democrației. În mod practic, orice hotărâre judecătorească pronunțată de sistemul judiciar are acceași importanță, cel puțin pentru parțile implicate, și reprezintă în aceeași măsură materializarea înfăptuirii justiției în România.

2. Hotărârile pronunțate de o instanță judecătorească sunt documente oficiale, a căror modificare este supusă unor reguli stricte.

Odată pronunțate și comunicate în formele prescrise de lege, hotărârile judecătorești intră în circulație publică, ele devenind documente asupra cărora nu se mai poate interveni. Publicul are dreptul de a cunoaște hotărârile judecătorești pronunțate de instanțe în exercitarea atribuțiiilor lor publice exact în forma în care acestea sunt emise, orice intervenție asupra acestora, fie prin prelucrare, fie prin rectificare sau îndreptare, denaturând conținutul dreptului societății la informare. Responsabilitatea pentru întreg conținutul unei hotărâri judecătorești revine, în condițiile legii, judecătorului, completului și instantei care a pronunțat-o, aceasta acoperind atât elementele de fond, care țin de interpretarea și aplicarea legii, cât și elementele de formă.

3. Parțile cuprinse în hotărârile judecătorești au, în aceeași măsura în care publicul în general are dreptul la informare, dreptul de a le fi protejate datele cu caracter personal, de a fi protejate de interferențe în viața privată, precum și dreptul la demnitate individuală.

Simultan cu obligația la transparență, instanțele au și obligația de a asigura în practică exercitarea acestor drepturi pentru persoanele fizice din hotărârile pe care le dau publicității în mod organizat.

Serviciul Jurindex al Tribunalului Vrancea a asigurat acest lucru prin anonimizarea tuturor datelor cu caracter personal cuprinse în hotărârile publicate, precum și a datelor de identificare ale persoanelor.

În sinteză, “modelul Vrancea” al accesului liber la hotărârile judecătorești înseamnă:

  • acces general și gratuit al publicului la totalitatea hotărârilor judecătorești;
  • acces la forma originală și completă a hotărârilor judecătorești;
  • protejarea datelor cu caracter personal și a datelor de identificare ale părților.

Premisele arhitecturii Jurindex

Punerea în practică a principiului accesului liber al publicului la hotărârile judecătorești, astfel cum urmează să se facă la nivel național prin serviciul Jurindex, urmarește o serie de premise, care circumscriu cerințele și limitele dreptului publicului la informare.

  • Dreptul publicului la transparența instanțelor este o regulă constituțională fundamentală în România.
  • Obligația de transparență aparține instanțelor inseși și include obligația pentru acestea de lua toate măsurile de natură să faciliteze în cele din urma accesul publicului în siguranță la hotărârile judecătorești.
  • Dreptul publicului la transparența instanțelor depășeste în general dreptul la viață intimă, familială și privată.
  • Dreptul cetățeanului la protecția vietii intime, familiale și private este o valoare fundamentală (art 26 Constituție).
  • Publicitatea ședințelor de judecată include atât dreptul publicului de a fi prezent în sala de judecată cât și dreptul de a afla informațiile în legatură cu cauzele instanței de la distanță. În mod corespunzător, caracterul public al oricărei hotărâri judecătorești presupune dreptul oricărei persoane de a le accesa și de la distanță.
  • Dreptul de acces al publicului la hotărârile judecătorești ale instanțelor înseamnă atât dreptul de a o vizualiza, cat și de a obține o copie după aceasta.

Dreptul publicului la transparența instanțelor este o regulă constituțională fundamentală în România.

Potrivit art. 127 din Constituția României toate ședințele de judecată sunt publice, afara de cazurile anume prevazute de lege. Publicitatea garantează existența unui proces echitabil, se constituie într-o modalitate de responsabilizare a sistemului judiciar și în același timp oferă publicului și societății posibilitatea de a exercita un control asupra acestuia. Transparenţa procedurilor judiciare este un principiu fundamental constituţional menit să asigure încrederea publicului în integritatea sistemului judiciar, sa responsabilizeze sistemul judiciar și să ofere o mai bună înţelegere asupra activității curente de administrare a justiţiei. Principiul publicității ședințelor de judecată garantează nu numai faptul că publicul are dreptul de a participa liber la o procedură în sala de judecată, dar și că toate informațiile în legatură cu o astfel de procedură, în măsura în care nu există o excepție de confidențialitate anume prevazută de lege sau regulamente, trebuie să rămână deschise accesului și controlului publicului.

O consecință directă, asumată de Jurindex, o reprezintă pe de o parte limitarea situațiilor în care o hotărâre judecătorească nu va fi publicată, iar pe de alta parte limitarea intervențiilor în hotărâri strict asupra acelor elemente absolut necesare.

Obligația de transparență aparține instanțelor inseși.

Responsabilitatea asigurării transparenței actului de justiție aparține direct instanțelor de judecată, hotărârile judecătorești fiind documente publice produse, stocate și diseminate în exercitarea atribuțiilor lor de autoritate publică. Instanțele de judecată trebuie să aibă în permanență control, drept de supraveghere și protecție asupra hotărârilor produse și a bazelor de date în care acestea sunt stocate. Ministerul Justiției și Libertăților Cetațenești, ca autoritate executivă cu atribuții în ce privește asigurarea infrastructurii hardware și sofwtare a sistemului judiciar, nu poate avea responsabilități în ce privește modul de gestionare a acestor documente. Hotărârile judecătorești stocate în evidențele scriptice sau informatice ale instanțelor nu pot fi în mod legitim manipulate de o autoritate din afara puterii judecătorești, simplul fapt al accesului la ele, în forma lor originală, ridicând mari întrebări în ce privește violarea dreptului la viață privată a cetățenilor, iar în unele cazuri chiar a caracterului confidențial a unor documente.

Având în vedere că această obligație revine direct instanțelor, acestea trebuie să ia toate acele măsuri de natură să faciliteze în cele din urma accesul publicului în siguranță la hotărârile judecătorești, inclusiv cele privind standardizarea editării hotărârilor judecătorești și a folosirii datelor cu caracter personal în cuprinsul acestora.

Dreptul cetățeanului la protecția vietii intime, familiale și private este o valoare fundamentală (art 26 Constituție).

La nivel internaţional, acest drept este reglementat prin instrumente juridice universale, ca Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice sau prin instrumente juridice regionale, cum sunt Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Constituţia României reglementează acest drept ca o latură a respectării şi ocrotirii personalităţii omului, proclamată de art. 1 ca valoare supremă. Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată presupune, printre altele, dreptul persoanei de a nu i se dezvălui, fără consimţământul său, numele adevărat, adresa, vârsta, situaţia familială, modul de folosire a timpului liber, obiceiurile etc.

Obligația la transparență a instanțelor, consecventă principiului constituțional al publicității procedurilor judiciare, nu înlatură obligația de a se avea în vedere protejarea drepturilor la viață privată, intimă și de securitate a persoanelor.

Avantajele accesului liber la hotărâri în contextul utilizarii noilor tehnologii informaționale sunt evidente, însă în același timp prezintă unele riscuri în ce privește violarea dreptului la confidențialitate și folosirea necorespunzatoare a unor informații obținute ca urmare a unor infracțiuni informatice sau utilizare abuzivă. Amenițările posibile ca urmare a accesului la informații prin utilizarea noilor tehnologii pot fi de pildă data mining, furtul de identitate, hărțuirea, publicitatea negativă excesivă ori discriminarea. Mai mult, în măsura în care înregistrările puse la dispoziție de instanțe sunt accesate şi utilizate pentru scopuri necorespunzătoare sau într-un mod ilicit, atunci chiar  încrederea publică în administrarea justiţiei ar putea fi afectată.

Metodele de protecție împotriva  a astfel de atacuri și comportamente sunt furnizate de asemenea de noile tehnologii. O alta metodă eficientă ar fi de exemplu instituirea unor reguli potrivit cu care în fata instanței sunt aduse doar acele date cu caracter personal strict necesare.

În orice caz, existența unor astfel de riscuri nu poate afecta însuși dreptul publicului de acces liber la documentele publice produse de instanțe ci trebuiesc minimizate și avute în vedere la construirea arhitecturilor rețelelor de acces public.

Jurindex respectă această premisă prin îndepărtarea din hotărâri a tuturor informațiilor ce pot duce la identificarea unei persoane. De exemplu, pe lângă eliminarea datelor cu caracter personal propriu-zise, hotărârile încărcate pe serverul public nu vor putea fi identificate nici prin numarul de dosar, element ce este eliminat din hotărâre, fiind evident că păstrarea acestuia ar duce la identificarea cu ușurință a persoanelor la care se referă. Acest standard de protejare a datelor cu caracter personal și a posibilității identificării unei persoane la care se referă o hotarare nu poate acoperi situațiile în care, beneficiind de prevederile permisive referitoare la accesul liber la evidențele instanței, unele persoane ar reuși totuși, în urma unor documentări speciale, să facă în mod indirect aceste identificări.

Dreptul publicului la transparența instanțelor depășeste în general dreptul la viață intimă, familială și privată.

Interesele înfăptuirii justiției constituie piatra de temelie a statului de drept. În mod direct sau indirect realizarea justiției aduce în mod legitim atingere dreptului la viață privată, permițând publicului să afle elemente ce constituie acest drept al persoanei, independent de acordul ei. Ședințele de judecată sunt de regulă deschise publicului larg, orice persoană interesată putând asista la dezbaterile purtate în fața judecătorului, indiferent de gradul lor de intimitate. De asemenea, săvârșirea unor fapte prevazute de legea penală atrage o reacție publică a organelor judiciare, culminând cu desfășurarea întregii cercetări judecătorești în ședințe la care are acces orice persoană. Informațiile despre persoanele care formulează ori impotriva cărora se formulează acțiuni în instanță sunt deja accesibile publicului larg pe internet și pot fi de asemenea aflate cu ușurință din registrele instanței, care sunt publice.

Publicitatea ședințelor de judecată include atât dreptul publicului de a fi prezent în sala de judecată cât și dreptul de a afla informațiile în legatură cu cauzele instanței de la distanță. În mod corespunzător, caracterul public al oricărei hotărâri judecătorești presupune dreptul oricărei persoane de a le accesa și de la distanță.

Conținutul notiunii de „ședință publică” a evoluat odată cu dezvoltarea tehnologiei. „Publicul” reprezintă un concept elastic, care în condițiile tehnice actuale nu mai este limitat de spațiul fizic în care are loc ședința de judecată.

Dreptul de acces al publicului la hotărârile judecătorești ale instanțelor înseamnă atât dreptul de a o vizualiza, cat și de a obține o copie după aceasta.

Hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele de judecată sunt documente prin excelență de interes public. Ele sunt rezultatul realizării activității de autoritate publică cu care sunt investite instanțele. În mod curent, hotărârile judecătorești se comunică parților, sunt accesibile avocaților sau reprezentanților mass media. Ele circulă într-un mod mai pronunțat ori mai puțin pronunțat public, fiind folosite fie pentru obținerea unor drepturi în fața altor autorități, fie pentru a face dovada unor anumite pretenții, fie drept model de practică judiciară, ori în scop documentar sau științific. Circulația hotărârilor judecătorești odată pronunțate de instanțe nu poate fi ingradită nici prin voința persoanelor la care se referă și cu atât mai puțin a instanței înseși. Dreptul cetățeanului de a cunoaște hotărârile judecătorești include dreptul de a obține copii dupa acestea, fie pe suport fizic fie în format electronic, astfel încât acest drept sa fie efectiv și adaptat intereselor particulare ale persoanei.

Hotărârile judecătorești depozitate în Jurindex vor aparea sub forma unor documente text, putând fi copiate, multiplicate sau listate.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273